Prosinec 2011

GC20 Detektory výbušných plynov

29. prosince 2011 v 15:06 | MaRweb.sk |  Produkty

GC20 Detektory výbušných plynov

GC20 Detektory výbušných plynov typy GC20N a GC20K sú identické z elektronického hľadiska aj z hľadiska detekcie plynu. Líšia sa vyhotovením mechanického upevnenia na danom mieste.
GC20N je určený pre pripojenie pomocou skrutiek na určené miesto a predpokladajú sa jeho pravidelné kontroly na mieste.
GC20K je vhodný pre neprístupné miesta. Upevnenie sa vykonáva pomocou násuvného klipu a elektronické pripojenie je zaistené konektorom. Výstup z detektorov možno pripojiť do vhodného nadriadeného systému alebo pri autonomnej prevádzke použiť pre posilnenie výstupných signálov a zaistenia napájania napájací zdroj NZ23.
Detektor GC20N a GC20K používa pre detekciu plynu žhavený polovodičový senzor. Tieto senzory nie sú selektívne, reagujú pri prítomnosti akejkoľvek horľavej látky v ovzduší. Po pripojení napájacieho napätia, ktoré je signalizované zelenou kontrolkou, nie je senzor ešte nahriaty a začne prebiehať jeho zahrievanie. Po dobu, keď dosiahne pracovnú teplotu (cca 15 až 20 sec), zodpovedá odozva senzoru rovnakému stavu ako pri prítomnosti horľavého plynu. Výstupy detektoru sú po dobu žhavenia senzoru blokované - detektor nereaguje na prítomnosť plynu. Tento stav je signalizovaný žltou kontrolkou. Po nahriatí senzoru na zodpovedajúcu teplotu žltá kontrolka zhasne a detektor je pripravený k činnosti. Pri výskyte nastavenej koncentrácie plynu zmení príslušný výstup

GIC40 Detektory toxických plynov

28. prosince 2011 v 14:00 | MaRweb.sk |  Produkty

GIC40 Detektory toxických plynov

Detektory GIC40 a GIC40T sú určené pre detekciu oxidu uhoľnatého vo vnútorných priestoroch ako sú napr. hromadné garáže, kotolne, technologické prevádzky a pod. Detektory využívajú pre meranie koncentrácie plynu žhavený polovodičový senzor, ktorého aktívna látka mení svoju vodivosť pri prítomnosti CO. Signál zo senzoru je vyhodnocovaný v elektronike detektoru, ktorá podľa stavu senzoru ovláda výstupné spínače a riadi funkciu detektoru.Obidva typy GIC40 i GIC40T sa zhodujú v parametroch detekcie CO, GIC40T má naviac vstavaný obvod pre sledovanie nastavenej medze okolitej teploty. Ak nebude uvedené inak, v ďalšom texte označenie GIC40 platí aj pre GIC40T. Detektory GIC40 pracujú v bezústredňovom režime. Nastavenie strážených medzí koncentrácie sa nevykonáva v ústredni, ale pomocou nastavovacích prvkov na doske elektroniky detektoru. Výstupom detektoru je potom dvojstavový signál o prekročení (alebo neprekročení) nastavenej koncentrácie.
Detektory GIC 40 môžu byť použité samostatne /pri zabezpečení menších priestorov/ a tiež v skupinovom zapojení viac kusov v rozsiahlejších objektoch. Pri skupinovom zapojení je možné prepojiť detektory do tzv. paralelnej zbernice, kedy o prekročení povolenej koncentrácie rozhoduje detektor. V tomto režime nie je možno elektronicky identifikovať, ktorý detektor spínal a vyvolal príslušnú odozvu.
Druhou možnosťou je prenechať rozhodnutie o prekročení koncentrácie na vyhodnocovanom systéme a zapojiť detektory do sériovej slučky. Pri tomto režime každý detektor posiela svoj stav nadriadenému systému a je možné identifikovať, v ktorom mieste rastie koncentrácia. Senzory použité v detektoroch GIC40 neumožňujú kontinuálne snímanie koncentrácie plynu. Koncentrácia sa sníma v pravidelných 10-sekundových intervaloch, medzi ktorými meranie koncentrácie neprebieha.

GHD70 Detektory plynu kombinované

12. prosince 2011 v 14:42 | MaRweb.sk |  Produkty

GHD70 Detektory plynu kombinované

Detektor GHD70 je elektronický prístroj určený k detekcii oxidu uhoľnatého (CO) a par horľavých látok ako i plynov vo vzduchu. Jeho úlohou je včastné vyslanie signálu o vznikajúcej potencionálne výbušnej, alebo zdraviu nebezpečné atmosfére.Tento typ je určený ako stacionárny detektor pre použitie v priemyselných a komerčných aplikáciách.
Pre svoju činnosť používa neselektívne žhavené polovodičové čidlo, ktoré reaguje na prítomnosť širokého radu rady horľavých plynov, alebo pár. Špeciálnymi režimami činnosti senzoru sa dosahuje rozlíšenie medzi horľavou látkou a oxidom uhoľnatým. Detektor nepracuje kontinuálne, ale vykonáva prepínanie medzi obidvoma druhmi plynu. Kalibráciou pomocou požadovanej konkrétnej stráženej látky sa dosahuje presného nastavenia pre jednotlivé aplikácie. Oblasť použitia siaha od malých a stredných kotolní, objektov pre garážovanie a prestavby automobilov na LPG, až po rôzne sklady, alebo technické prevádzky využívajúce horľavé plyny, alebo látky u ktorých je možný vznik oxidu uhoľnatého pri nedokonalom spaľovaní. Detektor je možné nastaviť na rôzne látky predovšetkým uhľovodíkového charakteru ako napr. vodík, metán, propán, bután a pod.
Typ GHD70 je určený predovšetkým pre samostatné použitie, je však možné ho používať i v skupinách. Stráži jednu nastavenú úroveň koncentrácie CO a horľavého plynu. Detektor je samostatná jednotka vyžadujúca napájanie bezpečným jednosmerným napätím, alebo striedavým napätím. Výstup detektoru je dvojstavový signál ukazujúci či nastavená koncentrácia je, resp. nie je prekročená. Detektor obsahuje dve relé s jedným prepínacím kontaktom a umožňuje tak zapojenie do rôznych zabezpečovacích systémov. Užívateľ môže pre signalizáciu dosiahnutia stráženej hladiny použiť okrem optickej kontrolky i vstavanú akustickú sirénu. Na doske elektroniky sú umiestnené nastavovacie prvky, ktoré umožňujú zvoliť požadovanú úroveň stráženej koncentrácie a ovládajú niektoré vlastnosti detektoru. Užívateľ si môže zvoliť kľudový stav výstupného relé, alebo zablokovanie výstupu pre horľavý plyn pri jeho aktivácii.

NZ23 napájací zdroj pre detektory plynu

12. prosince 2011 v 14:39 | MaRweb.sk |  Produkty

NZ23 napájací zdroj pre detektory plynu

Napájaci zdroj NZ23 slúži na napájanie jedného alebo viac kusov detektorov plynu. Zdroj NZ23 umožňuje tiež spracovať výstupný signál detektora pomocou relé, ktoré sú obsiahnuté na doske elektroniky zdroja a zaisťujú výkonové bezpotenciálové oddelenie výstupu detektorov.
Napájacie napätie : 230V AC/50Hz
Príkon: max. 16VA
Istenie : tavná poistka T80mA
Výstupné napätie :12V DC/0,8A
Výstupné relé : 2x prepínací kontakt 230V/8A
Nastavenie oneskorenia sig. z detektorov : 5, 15, 25sec
Nastavenie oneskorenia po zapnutí : 0, 30sec
Indikácia prostredníctvom LED zapnuté: zelená
I.stupeň: žltá + výstup pre sirénu s prerušovaným tónom
II.stupeň: červená + výstup s neprerušovaným tónom pre obidva výstupy
Krytie NZ23: IP42
NZ23-DIN: IP20
Prostredie : AB5 normálne
Pri oboch relé (prvý stupeň) je možné zvoliť kľudový stav t.j. či je kotva relé v kľude pritiahnutá alebo nie. Relé I.stupňa je ovládané zo samostatného vstupu, pri relé II. stupňa sú k dispozícii dva nezávislé vstupy.
V zdroji je možné užívateľom zvoliť oneskorené spracovanie signálu z detektora. Oneskorená aktivácia relé po zapnutí sa využíva pre odstránenie "studeného štartu" u detektorov. Voliteľné oneskorenie odozvy relé v priebehu sa využíva aj pre odstránenie náhodného zopnutia detektora po krátkodobom úniku spalín do kotolne a pod.
Zdroj umožňuje nastaviť pamäť pre relé II.stupňa. Detektory nemusia mať vlastnú pamäťovú funkciu. Zablokovanie relé v II.stupni zaistí elektronika napájacieho zdroja. Deblokáciu pamäti je možné previesť externým tlačidlom. Na zdroj je možné pripojiť až 5 ks detektorov GA alebo GC, poprípade až 12 ks detektorov GI3x alebo GIC40(T). Zdroj NZ23 je realizovaný v plastovej škatuli s priehľadným krytom. Káble sa privádzajú gumovými priechodkami s priemerom 20mm. Variant zdroja NZ23-DIN nemá plastovú škatuľu. Pomocou vlastného plastového držiaku sa montuje na DIN lištu do rozvádzača.

TERM 2.8 Ekvitermický regulátor vykurovania

9. prosince 2011 v 18:46 | MaRweb.sk |  Produkty

TERM 2.8 Ekvitermický regulátor vykurovania

TERM 2.8 Ekvitermický regulátor vykurovania s třístavovou reguláciou TÚV
TERM 2.8 je mikroprocesorový PI regulátor určený k ekvitermická programové reguláciu vykurovania a súčasne k třístavové programovej reguláciu ohrevu TÚV vo výmenníkových staniciach. Obsluha prístroja a jeho nastavenie sa vykonáva pomocou potenciometrov na čelnom paneli. Týmto spôsobom možno v vykurovacom okruhu nastaviť žiaduci tvar ekvitermickej krivky, veľkosť útlmu a čas dobehu obehového čerpadla.

TERM 2.3 Ekvitermický regulátor vykurovania

9. prosince 2011 v 18:45 | MaRweb.sk |  Produkty

TERM 2.3 Ekvitermický regulátor vykurovania

TERM 2.3 Ekvitermický regulátor vykurovania s dvojpolohovou reguláciou TÚV
TERM 2.3 je mikroprocesorový PI regulátor s analógovým ovládaním určený pre ekvitermickú programovú reguláciu vykurovania a súčasne pre reguláciu akumulačného ohrevu TÚV v domácich kotolniach aj vo výmenníkových stanicích.Ovládání prístroja a nastavenie jeho parametrov sa vykonáva pomocou potenciometrov na čelnom paneli. Týmto spôsobom možno nastaviť žiaduci tvar ekvitermickej krivky, veľkosť útlmu, teplotu TÚV a tiež vykonávať ručné ovládanie sústavy.

TERM 2.5 Ekvitermický regulátor

6. prosince 2011 v 18:42 | MaRweb.sk |  Produkty

TERM 2.5 Ekvitermický regulátor

TERM 2.5 Ekvitermický regulátor s korekciou vykurovania podľa izbovej teploty
TERM 2.5 je mikroprocesorový PI regulátor určený pre ekvitermickú programovú reguláciu vykurovania v domácich kotolniach aj vo výmenníkových staniciach rodinných domčekov.
Okrem klasickej ekvitermickej regulácie je prístroj schopný vykonávať korekciu vykurovacieho výkonu (nastavenej ekvitermickej krivky) podľa rozdielu medzi skutočnou a žiadanou teplotou v referenčnej miestnosti objekte.

TERM 2.6 Ekvitermický regulátor s reguláciou

6. prosince 2011 v 18:41 | MaRweb.sk |  Produkty

TERM 2.6 Ekvitermický regulátor s reguláciou

TERM 2.6 Ekvitermický regulátor s reguláciou strednej teploty vykurovacej vody
TERM 2.6 je mikroprocesorový PI regulátor určený pre ekvitermickú programovú reguláciu vykurovania v kotolniach alebo vo výmenníkových staniciach. Prístroj reguluje stredná
teplotu vykurovacej vody (tj.aritmetický priemer teplôt vstupnej a výstupnej vody radiátorov) v závislosti na vonkajšej teplote. Je preto vhodný na reguláciu sústav, kde môže dochádzať k veľkému kolísaniu odberu tepla. Tento spôsob regulácie tiež skracuje dobu roztápění aj prechod vykurovacej sústavy z útlmu na plný výkon.

TERM 4M Univerzálny regulačný systém

5. prosince 2011 v 18:29 | MaRweb.sk |  Produkty

TERM 4M Univerzálny regulačný systém

TERM 4M Univerzálny regulačný systém
Regulátor TERM 4MK je univerzálny programovateľný regulačný systém pre ľubovoľné použitie k regulácii, zberu dát ak iným účelom v kúrenárstvo, vzduchotechnike i v priemyselných aplikáciách.

TERM 2.4 Ekvitermický regulátor vykurovania

5. prosince 2011 v 18:27 | MaRweb.sk |  Produkty

TERM 2.4 Ekvitermický regulátor vykurovania

TERM 2.4 Ekvitermický regulátor vykurovania s reguláciou teploty vratnej vody
TERM 2.4 je mikroprocesorový PI regulátor určený pre ekvitermickú programovú reguláciu vykurovania a súčasne reguláciu teploty vratnej vody kotla. Jeho použitie zabraňuje kondenzácii spalín a tým chráni kotol pred korozí.Regulátor bráni prípadnému poklesu teploty vratnej vody kotla pod nastavenej minimum tak, že podľa zabudovaného
algoritmu dočasne znižuje teplotu vody v sekundárnom okruhu.Ovládání prístroja a nastavenie jeho parametrov sa vykonáva pomocou potenciometrov na čelnom paneli. Týmto spôsobom sa upravuje tvar ekvitermickej krivky, veľkosť útlmu, minimálna teplota vratnej vody kotla a tiež možno vykonávať ručné ovládanie sústavy.
Online Marketing
Add blog to our blog directory.