Listopad 2013

PT-011 až PT-042 prevodníkov pre odporové a termoelektrické snímače

23. listopadu 2013 v 10:44 | MaRweb.sk |  Produkty

PT-011 až PT-042 prevodníkov pre odporové a termoelektrické snímače

PT-011 až PT-042 rad programovateľných prevodníkov pre odporové a termoelektrické čidla.Vstupný odporový alebo napäťový signál je A / D prevodníkom prevedený na číslicový signál. Podľa zadaného rozsahu, tlmenie a linearizujúce krivky je potom mikroprocesorom vypočítaný a nastavený výstupný prúd. Rad prevodníkov PT-011 až PT-042 slúži podľa typu a prevedenia k prevodu odporového alebo napäťového signálu teploty na linearizovaný prúdový signál 4 až 20mA. Prevodníky možno vďaka malým rozmerom inštalovať buď do hlavice priemyselného snímača teploty s hlavicou typu A alebo B podľa DIN alebo na lištu TS35 podľa DIN.Možno nahradiť novšími typmi (P5310, P5311, 4100, 4222, 5335, 6335, P5102, P5201, ...)
Prevodníky typy:
PT-011, PT-020, PT-021, PT-022 prevodník odporový z čidla Pt100 alebo odporového vysielača (0 až 315W) alebo odporový z čidla Pt1000 (0 až 3150 W) po dohode
PT-031 prevodník napäťový signál termočlánku 0 až 50mV
PT-040, PT-041, PT-042 prevodník napäťový signál termočlánku 0 až 50mV
odporový signál kompenzačného čidla Ni1000 (-30 až 150 ° C) podľa DIN 43760
Technické údaje:
Prevádza odporový signál z Pt100 alebo odporového vysielača na prúdový signál 4 až 20 mA.
Presnosť základného rozsahu až 0,15%.
Veľká prestaviteľnosť rozsahu.
Na vstavanom LCD zobrazuje teplotu v celom základnom rozsahu (-100 až +600 ° C alebo -30 až +200 ° C) s rozlíšiteľnosťou 0,1 ° C.
Umožňuje zmenu výstupného analógového rozsahu priamo na mieste pomocou nastavovacej
jednotky alebo tlačidiel.
Indikuje prerušenie termočlánku alebo vedenie k čidlu voliteľne buď vysokým (> 20 mA)
alebo nízkym (<4 mA) výstupným prúdom.
Časová konštanta analógového výstupu voliteľná v rozsahu 1 až 60 s
Vysoká odolnosť proti rušeniu podľa ČSN EN 61326 -1 / A1


Navštívte nás tuwww.marweb.sk pre viac informácii.
MaRweb.sk - Meranie a Regulácia

MaRweb.sk využitie produktov Comet vo všetkých odvetviach

13. listopadu 2013 v 19:08 | MaRweb.sk |  Produkty

MaRweb.sk využitie produktov Comet vo všetkých odvetviach


Spoločnosť MaRweb.sk - Meranie a Regulácia je dlhoročným obchodným a technickým partnerom významného českého výrobcu prístrojovej techniky, firmy COMET SYSTEM. Výrobky spoločnosti COMET SYSTEM využívame pre priame meranie, záznam, dozor a prípadne aj riadenie technologických veličín s prevahou aplikácií v oblasti merania základných parametrov mikroklímy. Ponúkame kvalifikované poradenstvo podložené mnohoročnými skúsenosťami pri výbere vhodného meracieho zariadenia pre Vašu konkrétnu aplikáciu. Vybrané prístroja COMET SYSTEM je možné jednoducho zakúpiť na našom webe www.marweb.sk

Pre menšie lekárenské a potravinárske prevádzky a laboratória, bytové družstvá, špeciálne aplikácie s menším počtom meraných veličín ponúkame:
Dataloggery (záznamníky) rôznych veličín, snímače a regulátory teploty ,vlhkosti ,tlaku a CO2.
Jednoduché, nenákladné riešenia merania niekoľkých parametrov (teplota, tlak, relatívna vlhkosť, CO2, napätie, prúd, logický stav, čítač). Pri kritických aplikácií (napr. dozor teploty v niekoľkých chladničkách) možnosť doplnenia dataloggeru modemom pre zasielanie informácií o prekročení povolených limitných hodnôt formou SMS správ.

Dataloggery a ethernetové snímače pre zdravotníctvo a laboratóriá, sklady potravín
Pre sklady a distribúciu liečiv a zdravotníckeho materiálu, nemocničné laboratóriá, lekárne, krvné banky, potravinárske prevádzky, sklady a mraziarne ponúkame:
Rozsiahlejšie prevádzky tohto typu vyžadujú väčšinou riešenia postavené na využitie viackanálových meracích ústrední (MS6, MS55) s vhodnými typmi snímačov. Ďalšou možnosťou je použitie ethernetových snímačov prepojených po LAN na PC (server) s aplikačným softvérom.
Monitorovacie a dozorné systémy pre tieto aplikácie navrhujeme pre prácu v trvalej prevádzke so zálohovaným napájaním tak, aby aj v prípade výpadku hlavného zdroja napájania bola plne zabezpečená funkcia celého systému vrátane snímačov a odosielanie alarmových správ o prekročení nastavených limitných hodnôt meraných veličín. Systémy dodávame s predvolenou kalibráciou akreditovaného laboratória.

Pre prepravu liečiv, zdravotníckeho materiálu a potravín ponúkame:
Dataloggery pre záznam teplôt z jedného alebo viacerých teplotných snímačov, špeciálne teplomery s vstavanou tlačiarňou T-Print a GPRS pripojením.
Teplotné sondy alebo priamo dataloggery umiestnené do prepravných boxov. Špeciálne dvojkanálové systémy teplomeru s tlačiarňou a GSM modemom umiestnené do kabíny vodiča. Teploty merané v prepravnom priestore vozidla sú archivované a prístroj upozorní formou SMS správy na prekročenie limitných stavov. Vodič môže na mieste vytlačiť záznam merania teplôt počas prepravy. Cez GPRS pripojenie možno vzdialene čítať uložené dáta v teplomere, prípadne teplomer konfigurovať.

Pre strojárenské a chemické prevádzky , špeciálne samostatné technologické celky , výskumné a testovacie laboratóriá ponúkame :
Viackanálové meracie ústredne ( MS6 , MS55 ) , snímače neelektrických veličín , dataloggery a regulátory , ethernetové snímače a iné snímače .
Dlhodobé on - line monitorovanie rôznych technologických veličín pri výrobe s dôrazom na dohľad nad dodržiavaním stanovených parametrov ( napr. časový priebeh a hodnota teplôt v peciach pre plastovú povrchovú úpravu plechov ) . Komplexné systémy vo výrobe a výskumných laboratóriách vybavenej často veľmi špeciálnymi senzormi technologických veličín pre kontrolu a prípadne reguláciu samostatných technologických celkov . Využívame unikátny variability vstupov meracích ústrední MS6 a MS55 , ktoré umožňujú aj napájanie vybraných typov snímačov . Príkladom môže byť meranie , záznam a indikácia prekročenia limitných hodnôt teploty potrubia pri prietoku chladiacej kvapaliny pre lisy plastov.

Loggery, Commetre a snímače ethernetové pre serverovne a dátové centrá
Pre dátové centrá, webhostingové spoločnosti, poskytovateľov služieb Cloud, firmy s vlastnými serverovými a technickými miestnosťami s rozvádzači pre uloženie IT a non IT technológií ponúkame:
Dataloggery, ethernetové snímače a regulátory, meracie ústredne v rackovom prevedení pre 19 "rozvádzače so servermi, diskovými poľami, výkonnými routery a ďalšími prvkami IT zariadení.
Trvalé monitorovaní, záznam, dozor a prípadne aj regulácia teplotných a vlhkostných parametrov špeciálnych technológií prístrojmi mechanicky a softvérovo prispôsobenými týmto aplikáciám.Commetre, dataloggery a snímače teploty a vlhkosti pre archívy a múzea
Pre múzeá , galérie , archívy , hrady a zámky v správe NPU ponúkame :
Ručné prístroje (Commetre) , dataloggery alebo snímače PoE aj meracie systémy s ústredňami pre meranie teploty a vlhkosti vzduchu .
Autonómne , dlhodobé merania parametrov mikroklímy vo výstavných priestoroch , expozíciách a depozitároch , kde nie je prevádzkovaný žiadny centrálny systém úpravy parametrov vzduchu . V týchto prípadoch sú vhodnou voľbou loggery teploty a vlhkosti vzduchu napr S3120 alebo S3121, P8510 a T3610 a T6340.V depozitároch s väčším počtom meraných bodov , kde nevadí inštalácia kabeláže v lištách navrhujeme jednoduché systémy s centrálnou stanicou MS6D a sadou snímačov teplota / vlhkosť . V tomto prípade je potom možné využiť možnosti nastavenia medzných hodnôt meraných veličín a doplniť systém aj hraničné funkcie . Optimálne je tiež možnosť vzdialenej správy systému merania v prípade málo navštevovaných externých depozitárnych objektov .

Navštívte nás tu www.marweb.sk pre viac informácii.
MaRweb.sk - Meranie a Regulácia

P2S, P3S Prevodníky činného výkonu

9. listopadu 2013 v 11:32 | MaRweb.sk |  Produkty

P2S, P3S Prevodníky činného výkonu

Převodník činného výkonu P2S a P3S
P2S dvojsystémový (Áronove zapojenie) pre trojvodičovú sieť
P3S trojsystémový pre štvorvodičovú sieť
Prevodníky prevádza činný výkon meraného striedavého signálu na unifikovaný jednosmerný napäťový alebo prúdový signál. Na vstupe prevodníka sú meracie prúdové transformátory a napäťové deliče. Prispôsobujú úroveň vstupných signálov na spracovanie v analógovej násobičce. Výstupný signál úmerný okamžitému výkonu na vstupe je po filtrácii a galvanickom oddelení privedený na výstupný zosilňovač. Výstupný zosilňovač generuje jednosmerný prúdový alebo napäťový signál vhodný na ďalšie spracovanie v riadiacom systéme a na vyhodnotenie. Prúdový signál je možné viesť na väčšie vzdialenosti iv prostredí s vyššou úrovňou rušenia. Vstupné aj výstupné obvod je chránený proti přetížení.Převodník spracúva široký rozsah frekvencií a je ho možné použiť iv prípade skreslených priebehov vstupného signálu. Pri meraní v sieti 50Hz spracováva aj signály dvadsiatej harmonické základného signálu.
Popis:
- Činný výkon v striedavej sieti
- Napájanie 24V DC alebo 230V AC
- Frekvenčný rozsah 40 až 1000Hz
- Oddelenie vstup - výstup - napájanie 4000Vef
- Merací rozsah 0-120% menovitej vstupné hodnoty
- Presnosť prevodu - Malé rozmery
- Montáž na lištu DIN 35


Navštívte nás tuwww.marweb.sk pre viac informácii.
MaRweb.sk - Meranie a Regulácia


P1S Prevodníky činného výkonu

6. listopadu 2013 v 17:31 | MaRweb.sk |  Produkty

P1S Prevodníky činného výkonu

Prevodník činného výkonu P1S
P1S jednosystémový pre jednofázovú sieť
P1S4W jednosystémový pre 3f štvorvodičovú vyváženú sieť
P1S3W jednosystémový pre 3f trojvodičovú symetrickú vyváženú sieť (umelé zapojenie)
Prevodníky prevádza činný výkon meraného striedavého signálu na unifikovaný jednosmerný napäťový alebo prúdový signál. Na vstupe prevodníka sú meracie prúdové transformátory a napäťové deliče. Prispôsobujú úroveň vstupných signálov na spracovanie v analógovej násobičce. Výstupný signál úmerný okamžitému výkonu na vstupe je po filtrácii a galvanickom oddelení privedený na výstupný zosilňovač. Výstupný zosilňovač generuje jednosmerný prúdový alebo napäťový signál vhodný na ďalšie spracovanie v riadiacom systéme a na vyhodnotenie. Prúdový signál je možné viesť na väčšie vzdialenosti iv prostredí s vyššou úrovňou rušenia. Vstupné aj výstupné obvod je chránený proti preťaženiu.
Popis:
- Činný výkon v striedavej sieti
- Napájanie 24V DC alebo 230V AC
- Frekvenčný rozsah 40 až 1000Hz
- Oddelenie vstup - výstup - napájanie 4000Vef
- Merací rozsah 0-120% menovitej vstupné hodnoty
- Presnosť prevodu - Malé rozmery
- Montáž na lištu DIN 35

Navštívte nás tuwww.marweb.sk pre viac informácii.
MaRweb.sk - Meranie a Regulácia


INPAL 420 Prevodník analógový do hlavice

3. listopadu 2013 v 12:11 | MaRweb.sk |  Produkty

INPAL 420 Prevodník analógový do hlavice

INPAL 420 Prevodník analógový do hlavice
Použitie
* prevod signálu odporového snímača Pt100 na unifikovaný výstupný signál 4 až 20mA
* určený na zabudovanie do hlavice typu B podľa DIN 43729
* možnosť zabudovania do inej skrine s požadovaným krytím


Navštívte nás tuwww.marweb.sk pre viac informácii.
MaRweb.sk - Meranie a Regulácia
Online Marketing
Add blog to our blog directory.